28/05/2021
logo

Leca®-sora 4–32 mm irto

Infrarakentamisessa käytettävä, kotimaisesta savesta valmistettu keraaminen kevytkiviaines. Kevytsorarae on sisältä huokoinen ja pinnalta melko tiivis. Raekoko 4–32 mm.

Tuotteen edut:

 • Hyvä lämmöneristävyys
 • Keveys
 • Routasuojaus
 • Saumaton rakenne
 • Hyvä kuormituskestävyys
 • Suuri vedenläpäisevyys

Käyttökohteet

Leca-kevytsoran pääasialliset käyttökohteet ovat kevennystäytöt ja -penkereet heikolla tai kantamattomalla maaperällä, routasuojausta tai lämmöneristävyyttä vaativat rakenteet sekä kuivatusta edellyttävät rakenteet. Esimerkiksi:

 • tie- ja katurakenteet
 • ratapenkereet
 • siirtymäkiilat
 • piha- ja liikennealueet
 • satama-alueet ja laiturirakenteet
 • putkijohtorakenteet
 • meluvallit
 • urheilukentät
 • taustatäytöt.

Oikein mitoitetulla ja rakennetulla kevytsorakerroksella voidaan estää tai rajoittaa maarakenteen painumista ja routimista sekä parannetaan rakenteen vakautta heikosti kantavalla maapohjalla: rakenteet voidaan perustaa maanvaraisperustuksena ilman erillistä pohjanvahvistusta (esim. paalutusta ei tarvita).

Taustatäytöksi asennetulla kevytsoralla voidaan pienentää tukiseiniin ja -muureihin (tms. rakenteisiin) kohdistuvaa maanpainetta. Paaluperustusten ympärillä kevytsorakevennys vähentää paaluihin kohdistuvaa vaippahankauksesta aiheutuvaa lisäkuormaa.

Siirtymärakenteet tasaavat painumaeroja, joita pohjaolosuhteiden vaihtelu tai maapohjalle tulevan kuormituksen muuttuminen lyhyellä matkalla voi aiheuttaa. Suuria painumaeroja voi muodostua erityisesti pehmeikköjen reuna-alueilla, pohjanvahvistuksen muutoskohdissa sekä siltojen, rumpujen ja putkijohtojen kohdilla.

Routa- ja lämmöneristeenä käytettävän kevytsoran yleisimpiä käyttökohteita ovat putkijohtorakenteet, urheilukentät ja matalaperustaiset rakennukset ja rakenteet.

Kevytsorabetonia käytetään kuormituskestävyyttä vaativissa täytöissä, sidottuna kerroksena irtokevytsoran päällä, tukimuurien taustatäytöissä ja suojabetonirakenteissa. Kevytsorabetonia valmistetaan käyttökohteiden vaatimusten mukaan kevytsorasta, sementistä ja tarvittaessa hiekasta.


Työohjeet

Toimitukset tehdään täysimittaisilla ajoneuvoyhdistelmillä. Yhden kuorman maksimikoko on noin 120–130 m³. Kevytsora toimitetaan työkohteeseen kippaamalla, mutta haastavammissa paikoissa voidaan käyttää esim. nostolaatikkoa tai puhalluskalustoa. Materiaalin levitys ja esitiivistys tehdään tela-alustaisella kaivinkoneella tai puskutraktorilla. Katso tarkemmat työohjeet esitteestä Leca-sora infrarakentamisessa s. 20.  

Puhallustoimituksissa käytetään lajikkeita PUH 4–20 mm tai KAP 4–20 mm. Myös kevytsorabetonia voidaan tehdä puhallustekniikalla. Talvirakentamisen aikana valvotaan silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä. Lisäkantavuutta saadaan stabiloimalla kevytsorapenger esim. sementillä tai bitumipohjaisilla aineilla.


Ominaisuudet

Raekoko 4–32 mm
Puristuslujuus CS(10): 0,75 MPa
CS(2): 0,40 MPa
Paloluokka Palamaton (A1)
Tiivistyvyys 5–15 %
Tiivistämätön irtotiheys 275 (+/- 15%) kg/m³
(EN 15732:2012)
Tilavuuspaino Irtokuiva: 3 kN/m³
Kuiva (w=30 p-%): 4 kN/m³
Ajoittain veden alla: 6 kN/m³
Pysyvästi veden alla: 10 kN/m³
Nostemitoituksessa: 3 kN/m³
Kitkakulma 33-38°
Löyhänä: 34°
Tiivistettynä: 37°
Lämmönjohtavuus 0,12 W/mK (kuiva)
0,17 W/mK (vesipitoisuus 30 paino-%)
E-moduuli (kantavuusmitoitus) 50 MPa
Vesihöyryn läpäisevyys > 10-3 m/s
pH 9–11
Tuotehyväksynnät CE, M1, EPD

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
6419141100021 Irtotoimitus Kuutiometri -

Dokumentit

Käyttöturvallisuustiedote / Safety Data Sheet

Suoritustasoilmoitus (DoP)

M1-luokitus

EPD-ympäristöseloste

Esite: Leca-sora infrarakentamisessa - Suunnittelu ja rakentaminen